• необходими документи

Необходими документи при покупко-продажба на имот:

1) Документ за собственост (Нотариален акт, Договор, Решение на съд и др.)

В повечето случаи документа , който удостоверява Вашето право на собственост е под формата на нотариален акт. Той показва по какъв начин е придобит имота , като вариантите най-често са покупко/продажба, дарение или замяна. Съществуват и други случаи , при които документът за собственост може да бъде под формата на договор за делба (нотариално заверен и вписан в агенция по вписванията), съдебно решение, дружествен договор (в случай , че имота е апортиран) и др. Ако имотът е наследен, освен нотариален акт следва да се приложи и удостоверение за наследници.


2) Удостоверение за данъчна оценка на имота:

Издава се от съответната данъчна служба по местонахождение на имота. Във Варна данъчна оценка може да заявите в офисите на Дирекция „Местни данъци и такси“ (бул. Сливница 191 , сградата на изчислителния център), „информационен център към община Варна“ (пл. „Мусала“ ) или „Е-регион“ на бул. „Съборни“ 15. Обърнете внимание към кой момент заявявате данъчната оценка , защото тя важи само за полугодието, в което е заявена.

• В данъчната оценка адресът на имота трябва да е идентичен с адреса на имота по нотариален акт, в противен случай от съответния район се издава удостоверение за идентичност на адреси.

• в данъчната оценка на имота трябва да са вписани всички съсобственици на имота и идентификатора на имота.

• Съсобствениците  трябва да нямат не погасени задължения за имота (да са платили  данък и такса смет) и това да е вписано в удостоверението за данъчна оценка на имота.

- издава се от Дирекция ''ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ'' към Общината по местонахождение на имота (преди това трябва да сте погасили всички данъчни задължения на имота);

- срок за издаване –  от 3 до 14 дни;

- издадените до 30 юни на текущата година удостоверения за данъчна оценка, на основание чл. 264, ал. 1 ДОПК, са валидни до тази дата, а издадените след тази дата удостоверения - до края на текущата година.

3) Скица на имота:

В зависимост от статута на недвижимия имот задължителен документ за нотариалното прехвърляне е скица и/или схема за имота. Този документ съдържа уникален номер (идентификатор) , под който са записани технически параметри на Вашия имот в общия кадастрален регистър. Документът също така съдържа информация и за собствениците на имота. Скицата се издава за парцели или за идеални части от парцел, а схемата за апартамент, къща, студио, магазин, офис и др. В случай , че продавате апартамент, който има идеални части от парцел, в който е построен би следвало да заявите схема за апартамента и скица за парцела. Гореописаните документи може да заявите от Агенцията по кадастър намираща се на  бул . „Цар Освободител“ 76 (сградата на Проектантска организация).

- издава се от АГКК (Агенцията по Геодезия, Картография и Кадастър)

- срок на издаване -  3 дни (40 лева), 7 работни дни (20 лева), важи до смяна на собствеността.

4) Удостоверение за семейно положение:

Удостоверението дава информация на нотариуса, какъв е бил статута на лицето, което продава имота към момента на неговото придобиване. Ако имотът е закупен по време на брак, то той автоматично става семейна имуществена общност и следователно се изисква съгласието на двамата съпрузи за евентуална продажба. В случаите, когато имотът е дарен или придобит по наследство имота/имотите не са семейна имуществена общност. Важно е да се отбележи, че в случай на наследяване на имот, който е регистриран, като основно жилище на двамата съпрузи отново се изисква съгласие и от двамата.

- издава се от ЕСГРАОН (Единна Система за Гражданска Регистрация и Административно Обслужване на Населението), най-често в сградата на общината по постоянен адрес на собственика на имота;

- срок за издаване – от 1 до 7 дни.

5) Удостоверение за сключен граждански брак.

6) При разведен продавач се изисква съдебно решение за развод.

7) Удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за наличие и липса на задължения: 

- при закупуване на имот с кредит се изисква от банката;

- издава се от НАП (Национална агенция за приходите);

- срок за издаване – 7 дни.

8) При наследствен имот се изисква Удостоверение за наследници, акт за смърт на наследодателя и завещание:

- издава се от службата ГРАО към общината на постоянен адрес;

- срок за издаване от 1 до 7 дни.

9) Удостоверение за тежести върху имота:

Това удостоверение се издава от службата по вписванията и отразява всички действия , които са били извършвани с имота до този момент. Документът дава информация за предишни сделки, ипотеки , възбрани и други вписани вещни права. При заявяването на удостоверение за тежести е необходимо да представите документ да собственост и скица/схема за имота. Имайте предвид , че този документ не е изискуем от нотариуса за да се извърши  сделка с имота. Документът се изисква предимно от банки, когато покупката се финансира с кредит и в случаите, когато купувачите изрично го поискат. Проверката за тежести може да бъде направена и по електронен път .

- издава се от Имотния регистър към Агенцията по вписванията;

- срок за издаване от 3 до 7 дни.

10) Документи за самоличност.

11) При закупуване на жилище в новопостроена сграда се изисква Разрешение за ползване на обекта (Акт 16).

12) При делба на имота се изисква съответен документ вписан в Агенцията по вписванията.

13) Декларация за съгласие за продажба:

- изисква се от нотариус.

14) Декларация за отказ от учреденото вещно право (ако има учредено такова):

- изисква се от нотариус.

15) Декларация за липса и наличие на данъчни задължения към държавата:

- изисква се от нотариус.

16) ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

Предварителния договор, най-общо може да се дефинира, като споразумение между две или повече страни в писмена форма, което предвижда сключване на окончателен договор към определен момент в бъдещето. В договора се записват условията, сроковете, правата и задълженията на страните. В повечето случаи страните предпочитат да сключат предварителен договор за покупко -продажба с цел да избегнат евентуални неразбирателства и разминавания от вече уговорените параметри. Така всяка от страните е наясно, с какви права и задължения е ангажирана в процеса на покупко-/продажба и съответно ако ги наруши, какви санкции би следвало да понесе.

17)  Разходи за купувача

Купувачът е ангажиран да заплати разходите по нотариалното производство, които се състоят от няколко компонента, а именно:

  • Местен данък – за гр.Варна 2.6% от стойността на материалния интерес;
  • Нотариална такса – таксата е регламентирана от държавата, но не е фиксирана. Изчислява се пропорционално съгласно Тарифата за нотариалните такси;
  • Такса вписване – 0.1% от материалния интерес;
  • Изготвяне на нотариален акт – нотариусите сами определят стойността на тази услуга. В повечето кантори стойността на тази услуга е около 150 лева без ДДС.