• За нас / - Политика за защита на личните данни на ИМОТИ ВАРНА

Политика за защита на личните данни

                       Декларация за поверителност

      Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на Потребителите на Сайта и е неразделна част от Условията за ползването му. В случай че не сте съгласни с Политиката, не използвайте Сайта.Настоящата политика на ИМОТИ ВАРНА за защита на неприкосновеността на Личните данни описва как ние използваме, съхраняваме и защитаваме Вашата лична информация, която ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни.ИМОТИ ВАРНА като посредник при продажба на недвижими имоти, извършващ по занятие търговска дейност, а именно посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, изисква, съхранява и обработва лични данни на клиентите, желаещи да използват услуги от ИМОТИ ВАРНА и ползватели на сайта за целите на обслужването им.
В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Вие изразявате несъгласие с нашата Политика, което означава, че не можете да използвате Услугите на ИМОТИ ВАРНА.

С цел предоставяне на услугите в сайта www.imotivarna.info , „ИМОТИ ВАРНА“ ЕООД с адрес на управление: бул. “Чаталджа” №20, гр. Варна, ЕИК 130145006, съхранява и обработва данни на физически лица, както и резултатите от това обработване, в съответствие с настоящата Политика.

1. Лица, за които ИМОТИ ВАРНА съхранява и обработва данни

1.1. Във връзка с предоставяните услуги, ИМОТИ ВАРНА обработва информация относно следните Субекти на данни:
а/ Потребители - ползватели на Сайта;
б/ Потребители - отправили запитвания (чрез обаждане на телефон или използване на някоя от контактните форми на сайта);
в/ Потребители, отправили кореспонденция към ИМОТИ ВАРНА;
г/ Клиенти, желаещи да ползват услуги от ИМОТИ ВАРНА.

2. Информация, която Вие ни предоставяте като Потребител

2.1. Вие можете да използвате услугите, предоставяни чрез Сайта, като използвате формите за контакт с ИМОТИ ВАРНА, където ясно обозначаваме задължителните полета за предоставяне на лични данни, без които е невъзможно да предоставим услугите ни - това са:име, телефонен номер, имейл адрес.

2.2. ИМОТИ ВАРНА съхранява и обработва информация за лични данни постъпила чрез формите за контакт в Сайта, чрез обаждания по телефон или чрез изпращане на кореспонденция по електронна поща.

3. Цели, за които обработваме лични данни

3.1. ИМОТИ ВАРНА събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с Цел:

а/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги,
б/ сключване на договори за посреднически услуги, а именно:

 • Договор за посредничество за продажба на недвижим имот

 • Договор за посредничество за покупка на недвижим имот

 • Договор за посредничество за отдаване под наем на недвижим имот

 • Договор за посредничество за наемане на недвижим имот

в/ провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти, оформянето на:

 • Поръчка - Протокол за оглед на недвижим имот

 • Протокол за предоставяне на информация

г/ за приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
д/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

4. Информацията, която обработваме и съхраняваме

4.1. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, ИМОТИ ВАРНА събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели агентите и администраторите на ИМОТИ ВАРНА въвеждат в корпоративната база данни информация, подадена от Потребителите, както следва:

а/ при търсене на имот:име, телефон, e-mail, бюджет (приблизителна цена на сделката), характеристики на търсения имот;

б/ при предлагане на имот:име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според корпоративните изисквания за въвеждане на специфична информация в базата данни;

в/ при сключване на Договори за посредничество:име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

г/ за провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти:име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

д/ за документиране на договорни отношения,(чрез сключване на Предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти по чл. 19 от ЗЗД, Договори за наем, Договори за гаранция, Депозитни споразумения, Споразумения, различни видове Анекси и др. документи по търговската дейност на ИМОТИ ВАРНА): име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, ЕГН;

е/ при разглеждане на кандидатури за работа:имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни;

4.2. ИМОТИ ВАРНА не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

а/ разкриват расов или етнически произход;
б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
в/ се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

5. Сигурност

5.1. ИМОТИ ВАРНА ще вземе разумни предпазни мерки да защити конфиденциалността и сигурността и да предотврати неоторизирано или случайно разкриване на лична информация. Само оторизиран персонал на ИМОТИ ВАРНА ще има достъп до лични данни и тези служители са задължени да третират информацията като конфиденциална. Въпреки мерките за сигурност,ИМОТИ ВАРНА не може да гарантира, че неоторизирани лица няма да получат достъп до личните Ви данни.

6. Използване на събраната информация

6.1. ИМОТИ ВАРНА използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и осъществяване на дейността си.

7. Срокове за съхранение на информация и лични данни

7.1. Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес) и IP адрес - съхраняват се без определен срок, до изтриването им от Вас

7.2. Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство) - за период до 1 година.

7.3. Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, вкл. по електронна поща - за срок до 5 години.

7.4. Записи на входящи телефонни обаждания през контактния център на ИМОТИ ВАРНА - до 3 месеца.

7.5. Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в Мирела - до 1 месец от подаването им;

7.6. Договори по дейността, включително Договори за посредничество - до 5 години.

7.7. Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.

7.8. При разрешаване спорове и водене на съдебни дела, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове - до окончателно приключване на спора и съдебното производство.

8. Режим на предоставяне на информация

8.1. ИМОТИ ВАРНА не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.

8.2. С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на Потребителите, подали оферти за предлагане на недвижими имоти,ИМОТИ ВАРНА има право да предоставя на трети лица описателна характеристика на тези имоти, изготвена според правилата на корпоративната практика на ИМОТИ ВАРНА и изнесена в публичната част на Сайта.

9. Вашите права по отношение на личните данни, които сте предоставили на

   9.1.Потребителите имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. ИМОТИ ВАРНА Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате ИМОТИ ВАРНА да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали ваши лични данни се обработват от ИМОТИ ВАРНА, както и да получите достъп за коригиране на Вашите лични данни, да упражните правото си на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни.

   9.2. При изтриване на лични данни, предоставени във връзка с обработени от ИМОТИ ВАРНА оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, в нашата база данни ще остане информация за датата на изтриване на личните Ви данни.

9.3. При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им от ИМОТИ ВАРНА, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на нашите права, ще Ви информираме за това.

10. Социални медии и платформи

10.1. Може да пожелаете да участвате в различни социално медийни платформи, които се предлагат от ИМОТИ ВАРНА или които Ви предоставяме. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.

10.2. Възможно да предоставим връзки (линкове) към сайтове на трети лица. Възможно е тяхното съдържание да изглежда като част от нашия сайт, но то всъщност се предоставя от трети лица, ние нямаме контрол върху него и не носим отговорност за информацията, която предоставяте на тези сайтове. Препоръчва ме Ви да се запознаете с политиката за конфиденциалност на тези сайтове преди да предоставите информация.

11. Защита на личната неприкосновеност на деца

11.1. Не възнамеряваме да изискваме или да получаваме лична информация от лица под 18 годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, не въвеждайте информация на този сайт и не използвайте нашите услуги. Ако смятате, че детето ви на възраст под 18 години е въвело лична информация, Ви молим веднага да ни съобщите за това, за да изтрием данните и профила на детето.

12. Непрекъснатост на действията, свързани с конфиденциалност и защита на личните данни

12.1. ИМОТИ ВАРНА съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност. 
12.2. ИМОТИ ВАРНА си запазва правото да променя своята политика за конфиденциалност. Всички промени ще бъдат публикувани на сайта за информация на посетителите относно типа на събираните данни, използването им и обстоятелствата, при които тези данни могат да бъдат разкрити на трети лица.
13.За връзка с АГЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

  Адрес: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2,

  тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

  E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

  Уеб сайт: www.cpdp.bg