• Покупка на къща / Строителство в земеделски земи

Без промяна на предназначението на земеделските земи се разрешава застрояването им с обекти, свързани с ползването им, функциите на които са съвместими с предназначението на земята, както следва:
  1. при имоти с площ до 10 дка - на едноетажни селскостопански постройки за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар, в това число и помещение за обитаване в тях;
  2. при имоти с площ над 10 дка - на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни съгласно приложението, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи. Постройките се разполагат в имота, в частта му определена с виза за проектиране в случаите за имоти с плащ до 10 дка и съгласно подробен устройствен план (ПУП) , план за застрояване (ПЗ), в случаите на терени с по-голяма площ. Застрояване обаче в земеделски земи не се допуска в следните случаите когато:
  1. земи, които попадат в строителните граници на населените места, промишлените, курортните и вилните зони и селищните образувания, определени с ПУП по чл. 109 или чл. 111 ЗУТ;
  2. територии, за които с ПУП е предвидено изграждане на обект - публична общинска или публична държавна собственост или е въведена строителна забрана;
  3. земи, които попадат в охранителни зони "А" и "Б" съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие;
  4. земи, които са отредени за сервитут на естествени и изкуствени водоеми, реки и крайречни диги, пътища и железопътни линии, в границите на защитени природни обекти, в границите на паркове, лесопаркове, минни разработки и др.;
  5. земи, които попадат в зоните за санитарна и хидрогеоложка охрана на находищата на минерални води, лечебна кал и торф, в санитарно-охранителните зони около източниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, в сервитутните ивици на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, електропроводите с високо напрежение, на курортните ресурси, курортните местности, гробищните паркове, в буферните зони около природните резервати, обектите на културно-историческото наследство и др.;
  6. земи, попадащи в хигиенно-защитната зона на сметищата за битови отпадъци;
  7. земи, попадащи в границите на действащите напоителни зони;
  8. земи, попадащи в територии неподходящи за строителство, в т. ч. и в свлачищни райони;
  9. земи, попадащи в зони със специален режим на ползване-например около летищата.
Видът на застрояване се определя като се взема в предвид:
  1. инвестиционната инициатива на собственика на земята;
  2. местоположението и големината на имота и достъпът до него;
  3. ограниченията при ползването на земеделските земи;
  4. конкретните климатични, почвени, хидроложки, санитарно-охранителни, ландшафтни и екологични условия за района;
  5. възможностите на инженерната инфраструктура - електрозахранване, комуникационно-транспортно обслужване, питейно-битово водоснабдяване и водоснабдяване за нуждите на селскостопанското производство, за отвеждане, пречистване и заустване на отходните води.
 Площта за застрояване на поземления имот се определя като се спазват следните норми:
  1. плътност на застрояване - до 20 %;
  2. интензивност на застрояване - до 0.4.
  3. Застроената площ на помещенията за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи, не може да надвишава 10 % от сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки, но не повече от общо 200 кв.м.
 Сградите се проектират с височина съобразно функционално-технологичните изисквания и етажност не повече от два етажа.
  Разрешение за строеж в земеделска земя се издава от главния архитект на общината на основание на писмено искане на собственика на земята, към което се прилагат:
  1. документ за собственост на имота;
  2. влязъл в сила ПУП или виза за проучване и проектиране;
  3. инвестиционен проект съгласно чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ;
  4. разрешения за право на водоползване, електрозахранване, включване на отпадъчните води в съответния водоприемник, както и съответните заключения и оценка от органите на околната среда, здравен контрол, санитарния контрол, противопожарната охрана, когато такива се изискват по действащото законодателство в зависимост от предназначението на съответния строеж.
  Контролът на строителството се извършва от общината и от Министерство на земеделието и храните и Министерство на регионалното развитие и благоустройството в границите на определената им компетентност и правомощия.
  В случаите на установяване на строителство на сгради и/или съоръжения, които не са свързани с ползването на земеделската земя или са в отклонение на нормите за застрояване се носи наказателна отговорност по ЗУТ и ЗОЗЗ.
  Сгради, постройки и съоръжения, които могат да се изграждат в земеделските земи:
 1. Селскостопански сгради за съхранение на растителна и животинска продукция.
 2. Селскостопански сгради за отглеждане на животни.
 3. Сгради за селскостопански машини.
 4. Резервоари и водоеми.
 5. Силажо- и торо-хранилища и пречиствателни съоръжения.
 6. Съоръжения за водоснабдяване, канализация и електроснабдяване.
 7. Хидромелиоративни съоръжения